Sıradışı Bir Reklama Göstergebilimsel Bir Yaklaşım: Magnum “İçindeki Seni Serbest Bırak”

Esra Saniye Tuncer

Abstract


Günümüzde küresel olarak nitelenen değerler medya tarafından estetize edilen olguların imgeleridir. Bir medya biçimi olan reklam da kapitalist modern Batı dünyasının dayattığı bu imgeleri kullanır ve sisteme daha fazla zevk, eğlence ve haz tüketimi olarak pompalar. Reklamda tüketime sunulan ürünlerin gerçek işlevlerinden daha çok toplumsal ve bireysel bir işlev taşıyor gibi görünmesi, bu ürünlerle birlikte zaman ve mekân kavramının da değişmesine yol açmıştır. Ürünler artık farklı bir zaman ve mekân boyutunu simgeler/göstergeler hale gelmiştir. Bilinçaltı reklam, toplumda yerleşik olan kültürel göstergeleri, kodları (şifreleri) kullanarak tüketicinin zihninde sembolik bir yer edinir ve bütünüyle bireyin ve dolayısıyla toplumun bilinçaltına (libi- dosuna) bu göstergeler aracılığıyla seslenerek kendine burada hayat bulmaya çalışır. Reklam, göstergelerle ve kodlarla çalışan bir ideolojik silah işlevine sahip başlı başına bir göstergedir.


Full Text:

PDF

References


Acet, D. (2013). Bilinçaltı Reklam ve Bilinçaltı Reklamda Cinsellik Öğesinin Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Aksan, D. (1982). Her Yönüyle Dil. Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara.

Bakır, U. (2013). Reklamda Cinsellik ve Tüketici: Bireysel Ahlaki İdeolojinin Reklamda Cinselliğin Kullanımına

Yönelik Tutumlara Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi: Akademia, Cilt 3, Sayı 1.

Barthes, R. (1979). Göstergebilim İlkeleri. (Çev. B. Vardar & M. Rifat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler. (Çev. T. Yücel), Metis Yayınları, İstanbul.

Benveniste, E. (1995). Genel Dilbilim Sorunları. (Çev. E. Öztokat), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Berger, A. A. (1996). Göstergebilimsel Çözümleme. (Çev. N. Bayram), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi E.S.B.A.Ç. Vakfı Yayınları. s. 11-41.

Büker, S. (1991). Sinemada Anlam Yaratma, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

Chandler, D. (1998). “Semioties for Beginners” www.aber.uk/Ndgc/semio.html (erişim tarihi: 05.01.2000).

Çamdereli, M. (2004). Reklamda Pornografik İmgelem ve Magnum. 2. Uluslararası Sempozyum, Milenyumda İletişim.

Çetin, İ. (2019). Televizyon Reklamında Cinsellik Kullanımı Üzerine Etik İnceleme: Hasbro Yılbaşı Reklamı. Aksaray İletişim Dergisi, Cil1, Sayı 2, Temmuz.

Çevik Ergin, T., Yılmaz Sert, N., & Salmanova, L.. (2018). Reklamda Cinsel Çekicilik Kullanımının Tüketiciler Üzerindeki Etkisi: Biscolata Reklamının Youtube Kanalı Üzerinden Netnografik Bir İncelemesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2.

Erkman, F. (1987). Göstergebilime Giriş, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Erkman, F. (1991). Anlam, Çeviri, Karşılaştırma, ABC Kitabevi, İstanbul.

Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. S. İrvan), Ark Yayınları, Ankara.

Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. (Çev. H. U. Tanrıöver), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Guiraud, P. (1990). Göstergebilim. (Çev. M. Yalçın), Önder Matbaacılık, Sivas.

Kıran, Z. (1996). Dilbilim Akımları, Onur Yayınları, Ankara.

Onaran, O. & Büker, S. (1985). Sinema Kuramları. (Der.), Dost Yayınları, Ankara.

Pehlivan Baskın, Z. (2019). Cinselliğin Kullanıldığı Reklam: Peta Afişleri. Akademik Sanat: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Kış Sayısı.

Rifat, M. (1986). Genel Göstergebilim Sorunları, Sözce Yayınları, İstanbul.

Rifat, M. (1992). Göstergebilimin ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul.

Sarı, N. (1999). Devingen Reklam Görüntülerinde Gösterge Çözümlemesi: Üç Reklam Örneği. Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sarı, Ü. (2013). Reklamda Kadın Objesinin Kullanımı: Örnek Olarak “Maccoffee Strong – Sert Kadın” Reklamı”. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı 5 / Temmuz.

Suher, H. K. & İspir, N. B. (2008). Türk Dergi Reklamında Cinsellik: Önyargı ya da Gerçeğin Yansıması. Selçuk İletişim (5,2).

Şahin, E. & Aslan, İ. (2017). Cinsel Çekicilik İçeren Televizyon Reklamına Yönelik Tutum Oluşumunda Kültürel Farklılıkların Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Eylül.

Toraman, T. (2017). Reklamda Erkek İmgesinin Kullanımı, Biscolata Veni Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series, Tartışma Metinleri.

Tuncer, S. (2003). Gazete ve Dergilerde Yeralan Mobil Telefon Reklamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tuncer, E. S. (2018). Yazılı Basında Yer Alan Reklam Metinlerinin Göstergebilimsel Çerçevesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Vardar, B. (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, TDK Yayınları, Ankara.

Yolcu, E. (2002). Renklerin Öznel Kullanımı ve Ekinsel Olarak Algılanması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.