Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tüketici-Firma Özdeşleşmesi, Marka Prestiji ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki

Hilal Özden Özdemir Çakır

Abstract


Bu makale, kurumsal sosyal sorumluluk, tüketici-firma özdeşleşmesi, marka prestiji ve satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Araştırma kısmında toplamda 270 tüketici üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre ku- rumsal sosyal sorumluluk imajının, marka prestiji ve tüketici-firma özdeşleşmesi üzerinde pozitif etkisi vardır. Marka presti- ji, tüketici-firma özdeşleşmesini pozitif olarak etkilemektedir. Tüketici-firma özdeşleşmesi ise satın alma davranışını olumlu olarak etkilemektedir. Tüketici-firma özdeşleşmesi aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk imajının tüketicilerin satın alma niyetine olan etkisini yönlendirmektedir. Bu sonuç göstermektedir ki kurumsal sosyal sorumluluk imajı tüketicilerin firma ile özdeşleşmesini sağlamakta ve bu da satın alma niyetine olumlu yansımaktadır.


Full Text:

PDF

References


Bigne-Alcaniz, E., Curras-Perez, R., Ruiz-Mafe, C., & Sanz-Bla, S. (2010). Consumer Behavioural Intentions in Cau se-related Marketing. The Role of Identification and Social Cause Involvement. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 7(2), 127-143.

Chen, M, Chen B., Tai P. (2015). The Relationship among Corporate Social Responsibility, Consumer-Company Identification, Brand Prestige, Purchase Intention. International Journal of Marketing Studies, 7(5) , 33-40.

Curras-Perez, R., Bigne-Alcaniz, E., & Alvarado-Herrera, A. (2009). The Role of self-definitional Principles in Consumer Identification with a Socially Responsible Company. Journal of Business Ethics, 89(4), 547-564.

Demir, R, Türkmen , E. (2014) Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi . 6(2) . 47-59

Doğan, N. & Sarıtaş A. ( 2018)Marka ve Sosyal Sorumluluk: Kişisel Bakım Markaları Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1185- 1202.

Doğanalp B. &Kaplan, A. (2018) Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü, Mukaddime, 9(2), 155-180.

Elbedweihy, A. M., & Jayawardhena, C. (2014). Consumer-brand Identification: A Social Identity Based Review and Research Directions. Marketing Review, 14(2), 205-228.

Hildebrand D., Daniel Von der Heyde Fernandes, Andres Rodriguez Veloso, Luiz Antonio Slongo, (2010), Consumer-company Identification: Development and Validation of a Scale, - Brazilian Administration Review 7(3).

https://www.nivea.com.tr/ Erişim Tarihi: 17 Eylül 2020

Jeong, H. J., Paek, H. J., & Lee, M. (2013). Corporate Social Responsibility Effects on Social Network Sites. Journal of Business Research, 66(10), 1889-1895

Johan, A. & Ulf J. (2007). Corporate Social Responsibility and the Positioning of Grocery Brands: An Explaroraty Study of Retailer and Manufacturer Brands at Point of Purchase. International Journal of Retail and Distribution Management, 35(10)835-856

Kaplan, M. (2013) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi, İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 77-97.

Koçyiğit, M, Koçyiğit A. & Özel, G. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 267-286.

Kuenzel S. Ve Hlliday S.V(2008) Investigating Antecedents and Consequences of Brand Identification. Journal of Product& Brand Management, 17(5), 293-304

Kuenzel S. & Hlliday S.V(2010) The Chain of Effects from Reputation and BrandPpersonality Congruence to Brand Loyalty: The role of Brand Identification. Journal of Trgeting, Measurement and Analysis for Marketing, 18, 167-176.

Lee, J., & Lee, Y. (2015). The Interactions of CSR, Self-congruity and Purchase Intention among Chinese Consumers. Australasian Marketing Journal, 23(1), 19-26

Lii Y.S. & Lee, M. (2012). “Doing Right Leads to Doing Well: When the Type of CSR and Reputation Interact to Affect Consumer Evaluations of the Firm,” Journal of Business Ethics, Springer, 105(1), 69-81

Mael F. & Ashforth B.E (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of OrganizationalIidentification. Journal of Organizational Behavior, 13(2). 103-123.

Malik, M. (2015). Value-Enhancing Capabilities of CSR: A Brief Review of Contemporary Literature. Journal of Business Ethics, 127(2), 419-438.

Marin , L.& Ruiz S. (2007). “INeed You Too” Corporate Identity Attractiveness for Consumers and the Role of Social Responsibility” , Journal of Business Ethics, 71(3), 265-260

Mohr, L. A., & Webb, D. J. (2005). The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses. Journal of Consumer Affairs, 39(1), 121-147

Mohr, L. A., Webb, D. J., & Harris, K. E. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on buying behavior. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 45-72.

Mozes, M., Josman Z. , Yaniv E. ( 2011) Corporate Social ResponsibilityOorganizational Identification and Motivation, Social Responsibility Journal, 7, 310-325.

Mulaessa , N. & Wang, H. (2017) , The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Consumers Purchase Intention in China: Mediating Role of Consumer Support for Responsible Business, International Journal of Marketing Studies; 9-1, 73-81.

Moslehpour, M., Pham, V. K., & Yumnu, S. (2014). The Mediating Effect of Quality and Prestige on the Relationship between Brand Globalness and Purchase Likelihood of HTC mobile phone. Research in Business and Management, 7(1), 94-108.

Oğuz G. V& Bilgen İ. (2017) Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul İlinde Bir Araştırma, İGÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 51-72.

Perez, A. (2015). Corporate Reputation and CSR Reporting to stakeholders, Corporate Communications An International Journal 20(1):11-29.,

Park, J., Lee, H., & Kim, C. (2014). Corporate Social Responsibilities, Consumer Trust and Corporate Reputation: South Korean Consumers’ Perspectives. Journal of Business Research, 67(3), 295-302.

Putrevu S.,&Lord K.R. (1994). Comparative and Noncomparative Advertising: Attiudinal Effects under Cognitive andAaffective Involvement Conditions. Journal of Advertising. 23(2). 77-91.

Pomering, A. & Johnson L.W (2009). Constructing a Corporate Social Responsibility Reputation Using Corporate Image Advertising, Australian Marketing Journal, 17(2). 106-114.

Rives L. & Maya, S. ( 2007) Need You Too!” Corporate Identity Attractiveness for Consumers and The Role of Social Responsibility, Journal of Business Ethics 71(3):245-260

Sweetin, V.H, Knowles, L.L, Summey J.H VE Mcqueen K.S (2013). Willingness to Punish the Corporate Brand for Corporate Social Irresponsibility. Journal of Business Research, 66(10), 1822-1830.

Saeidia, S. P., Sofiana, S., Saeidia, P., Saeidia, S. P., & Saaeidi, S. A. (2015). How Does Corporate Social Responsibility Contribute to firm Financial Performance? The Mediating role of Competitive Advantage, Reputation, and Customer Satisfaction. Journal of Business Research, 68(2), 341-350.

Sharma ,V. , Poulose J. , Mohanta S. and Antony , L. E. (2018). Influence of the Dimensions of CSR Activities on Consumer Purchase Intention. Innovative Marketing , 14(1), 23-32.

Stanaland A, Lwin M., Murphy, P. ( 2011). Consumer Perceptions of the Antecedents and Consequences of Corporate Social Responsibility, August 2011Journal of Business Ethics 102(1):47-55

Tosun B. N. ve Ülker Y., (2018). Tüketicinin Demografik Özellikleri Bağlamında Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Tutumundaki Rolü. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 28, 177-203.

Tseng , Y.M and Chen H.C (2008). The Factors for Purchase Intention and Establishment of Global Perception of Brand. Marketing Review, 5(4) 451-480

Yapraklı Ş. &Keser, E. (2017). Marka Prestiji ve Kredibilitesinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama, International Journal of Economic and Administrative Studies, (22. UPK Ahmet Hamdi İslamoğlu Özel Sayısı): 163-180

Wu, W. Y., & Tsai, C. H. (2007). The Empirical Study of CRM: Consumer-company Identification andPpurchase Intention in the Direct selling Industry. International Journal of Commerce and Management, 17(3),194-210
DOI: http://dx.doi.org/10.21645/intermedia.2020.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Indexing and Abstracting Services

doi indexes_proquest indexes_citefactor indexes_dergipark indexes_dergipark indexes_research_bib        

 

Mailing Address

Intermedia International e-Journal 
Medya ve İletişim Bölümü
Örnek Tepe Mah, İmrahor Caddesi
No: 88/2 Z-42, 34445 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

E-mail : intermedia@ticaret.edu.tr

 

Intermedia International e-Journal ISSN:2149-3669

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.